Is hoger beroep bij een arbitraal vonnis mogelijk?


Hoger beroep van een arbitraal vonnis is uitgesloten, tenzij door partijen anders is overeengekomen. Dit is vastgelegd in artikel VII lid 2 van het reglement.  Het is dus aan partijen om bij voorbaat hierover afspraken te maken, als zij van de regel dat geen hoger beroep mogelijk is willen afwijken.