Arbitrage reglement

Nieuw TAMARA arbitrage reglement

Met ingang van 1 januari 2015 is nieuw Nederlands arbitragerecht  van kracht en tegelijk treedt een volledig gemoderniseerd reglement voor arbitrage-procedures die worden gevoerd onder de vlag van de stichting Transport And Maritime Arbitration Rotterdam Amsterdam (TAMARA arbitrage) in werking. Tot dat moment blijft het huidige reglement van toepassing. Zowel het huidige als het nieuwe reglement kunt u op deze pagina vinden.

Het nieuwe reglement is op een aantal punten veranderd ten opzichte van het huidige:

- nog meer zeggenschap voor partijen over de procedure;

- termijnen zijn verkort van drie naar twee weken;

- voor geschillen met een belang onder EUR 25.000,00 wordt slechts één arbiter benoemd;

- indien een partij nalaat tijdig een arbiter te benoemen, benoemt TAMARA op verzoek van de andere partij een arbiter;

- tenzij partijen anders overeenkomen verloopt de procedure digitaal (E-arbitrage).


Administratiekosten en uurtarieven van arbiters worden niet gewijzigd per 1 januari 2015.

Binnenkort vindt u alle belangrijke informatie overzichtelijk gerangschikt op een nieuwe website van de stichting Transport And Maritime Arbitration Rotterdam Amsterdam (TAMARA arbitrage).

Reglement PER 1 januari 2015

Het TAMARA reglement geldig met ingang van 1 januari 2015.

 

Reglement TOT 1 januari 2015

(artikel I – artikel XIV)

I. Aanmelding van arbitrage

Benoeming van arbiters

1. Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld bij de wederpartij. Die aanmelding bevat de aanduiding van hetgeen de partij die de zaak aanhangig maakt, aan arbitrage wenst te onderwerpen. Afschrift van de arbitrage-aanmelding dient aan de Stichting Transport And Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (verder te noemen: TAMARA) te worden toegezonden. Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een tegenvordering. Een zaak is aanhangig op de dag van ontvangst door TAMARA van een afschrift van de aanmelding dat tot arbitrage wordt overgegaan. Een tegenvordering is aanhangig op de dag van ontvangst door TAMARA van het afschrift van de aanmelding van de door wederpartij ingestelde vordering.

2. Indien de aanmelding niet tevens de benoeming bevat van de arbiter, dient de eisende partij binnen 21 dagen na het aanhangig maken van de arbitrage, met afschrift aan TAMARA, de arbiter te benoemen. Indien de eisende partij nalaat om binnen 21 dagen na het aanhangig maken van de arbitrage een arbiter te benoemen, zal de wederpartij de eisende partij een aanvullende termijn stellen van tenminste 5 werkdagen om alsnog een arbiter te benoemen. Indien na ommekomst van deze termijn de eisende partij geen arbiter benoemd heeft, zal de wederpartij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam vragen een arbiter te benoemen.

3. TAMARA zal aan degene, die daarom vraagt, advies verstrekken omtrent beschikbare arbiters en hem zonodig bij de benoeming behulpzaam zijn. TAMARA zal voor een partij op diens verzoek een arbiter benoemen.

4. Indien de wederpartij nalaat om binnen 21 dagen na de ontvangst van de mededeling van de benoeming van de arbiter –tevens houdende het verzoek van de eisende partij hem naam en adres van de door wederpartij benoemde arbiter schriftelijk op te geven– een arbiter te benoemen, zal deze arbiter op verzoek van de eisende partij worden benoemd door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.

5. Hetzelfde zal op verzoek van de belanghebbende partij geschieden (a) indien de door partijen –dan wel door één partij en de Voorzieningenrechter voornoemd- benoemde arbiters er binnen een termijn van 21 dagen na de eerste dag waarop arbiters beiden waren benoemd niet in slagen de derde arbiter te benoemen dan wel (b) indien partijen zijn overeengekomen hun geschil aan één enkele arbiter voor te leggen, doch het omtrent de persoon van de te benoemen arbiter niet eens kunnen worden binnen 21 dagen na de dag waarop de eisende partij een schriftelijk voorstel daaromtrent aan de wederpartij toezond.


Aantal arbiters

6. Tenzij partijen zijn overeengekomen hun geschil voor te leggen aan een enkele arbiter zal elke partij een arbiter benoemen en zullen de aldus benoemde arbiters gezamenlijk een derde arbiter benoemen.

7. Indien een geschil bestaat tussen meer dan twee partijen of groepen van partijen, of indien benoeming van een vervangende arbiter noodzakelijk blijkt, zal worden gehandeld overeenkomstig de voorafgaande bepalingen.

8. Hetgeen in dit Reglement ten aanzien van “arbiters” is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de enkele arbiter.

9. Een enkele arbiter dient altijd een juridisch geschoold persoon te zijn. Bij een drietal arbiters dient ten minste één van hen een juridisch geschoold persoon te zijn.


Plaats van arbitrage

10. De plaats van arbitrage is, tenzij partijen een andere plaats binnen Nederland zijn overeengekomen, Rotterdam.

 

II. De arbitrale procedure


1. De arbiters bepalen de procesorde zodanig dat een eerlijke procesvoering wordt gewaarborgd. Zij zijn volstrekt onpartijdig en zullen met geen der partijen buiten tegenwoordigheid van de andere partij(en) communicatie betreffende het geschil voeren en er voor zorgen dat alle van een partij ontvangen schriftelijke stukken tijdig in het bezit van de andere partij(en) worden gesteld.

2. Arbiters zien toe op een voortvarend verloop van de procedure. Tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen, dan wel door arbiters in verband met de belangen van partijen en de omstandigheden anders is bepaald, dient de eisende partij binnen 6 weken na de benoeming van arbiters een Memorie van Eis in. De wederpartij dient binnen 6 weken daaropvolgend een Memorie van Antwoord in.

Behoudens andersluidende overeenkomst van partijen, zijn de arbiters vrij te bepalen of een Memorie van Repliek en een Memorie van Dupliek kan worden ingediend. Hetzelfde geldt voor eventuele nadere schrifturen van partijen.

3. De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op een tegenvordering.

Een tegenvordering is toelaatbaar, indien daarop dezelfde overeenkomst tot arbitrage als die waarop de arbitrage-aanvraag is gebaseerd, van toepassing is dan wel door partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend van toepassing is verklaard.

Een tegenvordering, die niet uiterlijk bij Memorie van Antwoord, dan wel, bij gebreke daarvan, bij het eerste schriftelijke of mondelinge verweer is ingesteld, kan nadien niet meer in dezelfde arbitrage worden ingesteld.

De arbiters geven aan partijen de gelegenheid hun standpunten in een zitting mondeling toe te lichten, tenzij partijen daarvan afzien.

4. Onder handhaving van de plaats van arbitrage zullen de arbiters hun werkzaamheden verrichten op de plaatsen in of buiten Nederland die zij daarvoor, met inachtneming van de belangen van partijen en de omstandigheden, uit oogpunt van een goede procesvordering het meest geschikt achten. Zij dienen van hun benoeming, van de door hen bepaalde procesorde, van het begin van de arbitrage en van het einde van de arbitrage schriftelijk mededeling te doen aan TAMARA. Arbiters dienen tevens elk arbitraal (tussen-)vonnis aan TAMARA toe te zenden.

 

III. Klachten


Klachten omtrent de procesvoering kunnen schriftelijk worden gericht aan TAMARA onder toezending van een afschrift van de klacht aan de desbetreffende arbiter(s) en aan de wederpartij(en). Indien de klacht, de arbiters gehoord, gegrond wordt bevonden zal TAMARA de desbetreffende arbiter(s) schriftelijk richtlijnen verstrekken en hem of hen manen zich stipt daaraan te houden. Indien de desbetreffende arbiter de voornoemde richtlijnen niet tot genoegen van TAMARA in acht neemt zal TAMARA de partijen daarvan schriftelijk in kennis stellen, waarna de meest gerede partij het recht heeft vervanging van de desbetreffende arbiter te verlangen, mits zij van dat recht gebruik maakt binnen 14 dagen na de verzending van de bovenbedoelde schriftelijke kennisgeving van TAMARA. TAMARA kan desverzocht deze termijn verlengen, indien zij daartoe aanleiding acht. In dat geval zal de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam de arbiter vervangen en in zijn plaats een andere arbiter benoemen.

 

IV. Ontheffing of beëindiging van opdracht, vervanging, wraking


1. Ingeval van ontheffing van de arbiter van zijn opdracht, of van overlijden of ingeval van wraking, zijn, voor zover in dit Reglement niet anderszins is bepaald, de artikelen 1029 tot en met 1035 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

2. Van ieder geval van ontheffing of wraking van een (de) arbiter(s) wordt door partijen onverwijld mededeling gedaan aan TAMARA.

3. De meest gerede partij kan TAMARA vragen, de wederpartij en de arbiters gehoord, de opdracht aan het scheidsgerecht te beëindigen indien het, ondanks herhaalde aanmaning, zijn opdracht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, op onaanvaardbaar trage wijze uitvoert. Als die opdracht door TAMARA aan het scheids-gerecht wordt gegeven, dienen partijen een nieuw scheidsgerecht te benoemen conform artikel I van dit Reglement. De bevoegdheid van de gewone rechter herleeft niet.

 

V. Kosten

 
Administratiekosten

1. Terzake van arbitrages aangemeld volgens dit Reglement is de eisende partij administratiekosten aan TAMARA verschuldigd zoals door het bestuur van TAMARA vastgesteld en gepubliceerd in
artikel XIV van dit Reglement. De administratiekosten vormen een onderdeel van de arbitragekosten.


Uurtarief van arbiters

2. De benoemde arbiters zullen werken op basis van een uurtarief zoals door het bestuur van TAMARA vastgesteld en gepubliceerd in artikel XIV van dit Reglement, tenzij partijen en arbiters gezamenlijk schriftelijk anders overeengekomen zijn. Na het overeenkomen van andere dan door TAMARA vastgestelde en gepubliceerde tarieven wordt TAMARA hiervan terstond door arbiters geïnformeerd.


Depot

3. TAMARA is bevoegd van de eisende partij een depot te verlangen waaruit, voor zover mogelijk, het honorarium en de verschotten van de arbiter(s) zullen worden betaald. Indien de wederpartij een tegenvordering heeft ingesteld, kan TAMARA ook van haar daarvoor een depot verlangen.

Het depot als genoemd in het vorige lid wordt ook aangewend ter voldoening van de kosten van neerlegging van het vonnis ter Griffie van de Rechtbank. De kosten van de secretaris, van de door de arbiters benoemde deskundige, van technische bijstand en van een tolk worden eveneens uit het depot betaald, indien en voor zover deze kosten door de arbiters zijn gemaakt.

Zo spoedig mogelijk na hun benoeming overleggen de arbiters met TAMARA ten aanzien van de omvang van de door hen verwachte werkzaamheden teneinde het bedrag van het depot vast te stellen. TAMARA kan te allen tijde aanvulling van het depot verlangen. De arbiters dienen TAMARA tijdig mededeling te doen, indien de kosten van de arbitrage het depot dreigen te overschrijden. Arbiters dienen er te allen tijde zelf op toe te zien, dat er voldoende fondsen in depot zijn om de arbitragekosten te voldoen.

Van het depot wordt door TAMARA aan de arbiters mededeling gedaan.

De arbiters zijn bevoegd de arbitrage ten aanzien van de vordering dan wel de tegenvordering op te schorten zolang de desbetreffende partij het van haar verlangde depot niet heeft gestort.

Indien na een tweede schriftelijke aanmaning door TAMARA een partij het van haar verlangde depot niet binnen 14 dagen heeft gestort, wordt zij geacht haar vordering respectievelijk tegenvordering te hebben ingetrokken.

TAMARA is niet gehouden tot enige betaling van kosten die niet door een depot zijn gedekt.

Over het bedrag van het gestorte depot wordt geen rente vergoed.

Als er een geschil is tussen één of meer partijen en/of één of meer arbiters over de door arbiters in rekening gestelde kosten, dan zal TAMARA, op verzoek van de partij of partijen en de arbiter of arbiters, die dit geschil met elkaar hebben, dit beslissen. TAMARA zal bindend advies geven, waaraan dus de partijen en de arbiters zijn gebonden.

In gevallen, waarin naar het oordeel van TAMARA door haar niet snel en eenvoudig een bindend advies kan worden gegeven, heeft TAMARA het recht om een bindend adviseur aan te stellen, die het geschil door een bindend advies zal beslechten. In dat geval dienen de partij of de partijen en de arbiter of arbiters tussen wie een geschil bestaat, ieder de helft van de kosten van de bindend adviseur voor te schieten. De bindend adviseur zal ook beslissen wie zijn kosten uiteindelijk zal dragen.
 
De partijen bij de arbitrage zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van de arbiters, maar zijn slechts aansprakelijk daarvoor naar evenredigheid van de door hen bij TAMARA gestorte of te storten voorschotten.

 

Kostenveroordeling

4. De in het ongelijk gestelde partij kan worden veroordeeld tot betaling van de kosten van de arbitrage. Ingeval meer partijen gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld, kunnen zij elk voor een door de arbiters in redelijkheid te bepalen deel in die kosten worden veroordeeld.

5. Indien één of meer partijen bezwaar heeft/hebben tegen de hoogte van het door de arbiters vastgestelde bedrag der kosten van de arbitrage in de kostenveroordeling, kan/kunnen zij haar gemotiveerde bezwaar schriftelijk voorleggen aan TAMARA die op voor de arbiters en de desbetreffende partijen bindende wijze op het bezwaar beslist.

6. Tenzij uitdrukkelijk door partijen anders is overeengekomen zal de geheel of gedeeltelijk in het ongelijk gestelde partij op de in lid 4 van dit artikel weergegeven voet worden veroordeeld in het door arbiters naar redelijke maatstaf te bepalen bedrag van de door tegenpartij(en) terzake van de arbitrage gemaakte kosten, waaronder die van juridische en andere bijstand.

 

VI. Arbitraal kort geding en voorlopige maatregelen anders dan in arbitraal kort geding


1. Arbiters zijn bevoegd in gevallen, waarin uit hoofde van onverwijlde spoed gelet op de belangen van partijen in elke stand van het geding in arbitraal kort geding vonnis te wijzen. Deze beslissing bij voorraad prejudicieert op geen enkele wijze het uiteindelijke oordeel van arbiters ten aanzien van de zaak ten gronde. De uitspraak geldt als een arbitraal vonnis in de zin van artikel 1051 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

2. Arbiters kunnen daarnaast op verzoek van één der partijen, in elke stand van het geding, voorlopig die beslissing nemen of die maatregelen treffen ten aanzien van zaken in geschil, welke hun nodig of nuttig voorkomt. De beslissing of die maatregel prejudicieert op geen enkele wijze het uiteindelijke oordeel van arbiters ten aanzien van de zaak ten gronde.

3. Het voorgaande laat onverlet de mogelijkheid van partij(en) om zich te wenden tot de gewone rechter en te verzoeken om een maatregel ter bewaring van recht.

 

VII. Verbindende kracht


1. Door arbitrage volgens het TAMARA Reglement overeen te komen worden partijen geacht de verplichting op zich genomen te hebben een onherroepelijk vonnis onverwijld na te komen.

2. Hoger beroep van een arbitraal vonnis is uitgesloten, tenzij door partijen anders is overeengekomen. In dat geval kunnen arbiters in de gevallen zoals in de wet voorzien het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaren, al dan niet tegen zekerheids-stelling.

 

VIII. Uitsluiting van aansprakelijkheid


TAMARA, een bestuurslid in persoon, of een arbiter is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten met betrekking tot een arbitrage waarop dit Reglement van toepassing is.

 

IX. Toepasselijkheid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering


Voor zover enig onderwerp niet in dit Reglement is geregeld, zijn de bepalingen van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bewijsrecht, het wijzigen van vorderingen, het overleggen van stukken, het horen van getuigen, het benoemen van deskundige(n), het onderzoek ter plaatse, de persoonlijke verschijning van partijen e.d.

 

X. Inwerkingtreding Reglement


Dit Reglement is van toepassing op alle arbitrages die aangemeld worden na 30 juni 2008.

 

XI. Wijziging Arbitragereglement


Het bestuur van TAMARA kan wijzigingen in dit Reglement aanbrengen. De wijzigingen zijn niet van kracht voor arbitrages die reeds aanhangig zijn. Het Reglement is van toepassing in de vorm welke het heeft op het tijdstip waarop de arbitrage aanhangig wordt gemaakt.

 

 XII. Publicatie vonnis


Het bestuur van TAMARA is bevoegd het vonnis zonder vermelding van de namen van partijen en met weglating van verdere gegevens die de identiteit van partijen zouden kunnen openbaren, te laten publiceren, tenzij een partij binnen een maand na ontvangst van het vonnis schriftelijk daartegen bij TAMARA bezwaar heeft gemaakt.

 

XIII. Jurisdictie en toepasselijk recht


Ieder geschil tussen enerzijds TAMARA en/of haar bestuursleden en anderzijds een partij of een arbiter zal onderhevig zijn aan Nederlands recht en aan de uitsluitende jurisdictie van de Nederlandse rechter, in eerste instantie de Rechtbank Rotterdam.

 

XIV. Vaststelling administratiekosten en uurtarief van arbiters


Iedere twee jaar worden administratiekosten en uurtarieven van arbiters door het bestuur van TAMARA opnieuw vastgesteld.

Per 1 juli 2014 gelden de volgende administratiekosten en tarieven:

Kosten van arbitrage

Belang van de vordering Administratiekosten Uurtarief
< EURO 50.000 EURO 262,50 EURO 100,00
EURO 50.001 < EURO 100.000 EURO 1.050,00 EURO 200,00
EURO 100.001 < EURO 250.000 EURO 1.312,50 EURO 250,00
EURO 250.001 < EURO 500.000 EURO 1.575,00 EURO 280,00
EURO 500.001 < EURO 1.000.000 EURO 1.837,50 EURO 295,00
> EURO 1.000.000 EURO 2.100,00 EURO 325,00